ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

 

 

 

 

 

                                                             П О К А Н А

 

 

 

 

За подпомагане развитието на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. и във връзка с решения на родителските срещи, проведени на 03.12.2019 г. и в качеството Ви на представители на родителите, Ви каня на събрание на родителите, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 15:00 ч. в учителската стая на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, при следния дневен ред:

 

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.

 

  • Избиране на членове на Обществения съвет към ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг, представители на родителите и избор на резервни членове на съвета.

 

Правомощията на Обществения съвет  оповестени на сайта на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг – pgmet-9mai.eu

 

Разчитам на активното Ви участие и съдействие.

Актуални новини
Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Монтьор на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник
Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VІІІ клас. Срокът на обучение е 5 години, а формата на обучение е дуална. Практическото обучение се провежда в реална работна среда.   При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в ...