ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

ПГМЕТ Девети май - Червен бряг

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на заповед на МЗ № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на МЗ и заповед №РД09-290/29.01.2021 г.на МОН обучението на учениците за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се осъществява по график /присъствено и в електронна среда/, както следва:

- от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от VІІІ и ХІІ класове, останалите класове се обучават в електронна среда;

- от 18.02.2021 г. до 02.03. 2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от Х и ХІ класове, останалите класове се обучават в електронна среда;

- от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от ІХ и ХІІ класове, останалите класове се обучават в електронна среда.

Платформата, която ще бъде използвана за обучение в електронна среда е Microsoft Teams.

Седмичното разписание на учебните часове е съгласно утвърденото за ІІ учебен срок.

Продължителността на учебния час в присъствена форма е 45 минути, а продължителността на учебния час в електронна среда  е 40 минути, съгласно Наредба №10/ 2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование.

Графика и времетраенето на учебните часове и междучасия за обучение в електронна среда е следния:

часове                                      начало                                    край

1                                              08,00 часа                              08,40 часа

2                                              08,55 часа                              09,35 часа

3                                              10,05 часа                              10,45 часа

4                                              11,00 часа                              11,40 часа

5                                              11,55 часа                              12,35 часа

6                                              12,50 часа                              13,30 часа

7                                              13,45 часа                              14,25 часа

 

Графика и времетраенето на учебните часове и междучасия при обучение в присъствено форма е:

 часове                                      начало                                    край

1                                              08,00 часа                              08,45 часа

2                                              08,55 часа                              09,40 часа

3                                              10,05 часа                              10,50 часа

4                                              11,00 часа                              11,45 часа

5                                              11,55 часа                              12,40 часа

6                                              12,50 часа                              13,35 часа

7                                              13,45 часа                              14,30 часа

 

Актуални новини
Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Техник на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник