ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Специалност: „Машини и системи с ЦПУ”

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи програми за изработване на детайлите в автоматичен режим и изготвянето на технологична документация. Завършилите ще могат да проектират машиностроителни изделия и технологични процеси за механична обработка, да обработват детайли върху универсални и програмни машини, да познават пултовете за управление на машините и системите с ЦПУ, да програмират системи за ЦПУ и да изработват техническа документация.

 

Учениците традиционно се представят много добре на Националното състезание „Най – добър техник в машиностроенето”.

 

 

След завършване на обучението по професията „Машинен техник” обучаваният ще може да: 

  • разчита, намира информация и изработва техническа документация;
  • познава основните машини, съоръжения, инструменти, приспособления и уреди за измерване с цел правилната им експлоатация и приложение;
  • познава и спазва технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности;
  • познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;
  • познава предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване;
  • прилага подходящи техники на заваряване, като използва правилно машини, инструменти и материали;
  • познава и прилага приложни програмни продукти за автоматизирано изработване на техническа документация;
  • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи.