ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Специалност: Компютърна техника и технологии

Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютъризацията на всички нива. При настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация получена при обучението по професията „Техник на компютърни системи”.

 

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас, с разширено изучаване на английски език. Срокът на обучение е 5 години.

 

Учениците от специалността се представят успешно на отделните кръгове на Националното състезание „Мога и зная как”.

 

При обучението си учениците формират базисни и специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията. Завършилите специалност „Компютърна техника и технологии” ще умеят да:

 

Умения след завършване на специалност „Компютърна техника и технологии”
 

асемблират, поддържат, тестват и диагностицират компютърни системи, периферни устройства,
мрежови хардуер и съответен софтуер

инсталират, конфигурират и поддържат операционни системи и приложен софтуер

работят с интернет технологии

избират компоненти, модули, хардуерни и софтуерни средства съобразно поставени изисквания

инсталират, поддържат и администрират операционни системи и приложен софтуер според

изискванията на клиента

поддържат и администрират мрежови операционни системи

изграждат, поддържат системи за управление на интернет съдържание

използват езици за програмиране