ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Специалност: Компютърна техника и технологии

Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютъризацията на всички нива. При настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация получена при обучението по професията „Техник на компютърни системи”. 

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас, с разширено изучаване на английски език. Срокът на обучение е 5 години. 

Учениците от специалността се представят успешно на отделните кръгове на Националното състезание „Мога и зная как”. 

Умения след завършване на специалност „Компютърна техника и технологии”

При обучението си учениците формират базисни и специфични компетенции за изпълнение на дейностите от профила на професията. Завършилите специалност „Компютърна техника и технологии” ще умеят да: 

  • асемблират, поддържат, тестват и диагностицират компютърни системи, периферни устройства,
    мрежови хардуер и съответен софтуер
  • инсталират, конфигурират и поддържат операционни системи и приложен софтуер
  • работят с интернет технологии
  • избират компоненти, модули, хардуерни и софтуерни средства съобразно поставени изисквания
  • инсталират, поддържат и администрират операционни системи и приложен софтуер според изискванията на клиента
  • поддържат и администрират мрежови операционни системи
  • изграждат и поддържат системи за управление на интернет съдържание
  • използват съвременни езици за програмиране