ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

УУП 12 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии

 

 

Прикачени документи

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг уч. 2016/2017 г.
Правила за отпускане на стипендии 2016/2017 уч. г. в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Програма за предоставяне на равни възможности в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Стратегия за превенция на отпадането на учениците 2016-2018 г. от ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Стратегия за 2016-2020 година на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Стратегия за 2016-2020 година на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Мерки за повишаване на качеството на ПОО в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Правилник за дейността на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Училищни учебни планове за 2016 г. на специалностите в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Условия за отпускане на стипендии за 2 учебен срок 2017 г. на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг
Държавна агенция закрила на детето
Информация за социалните услуги в общността за деца
Превенция на насилието и агресията добри практики
Условия за отпускане на стипендии за учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Девети май“
Форми на обучение в ПГМЕТ
УУП 8 и 9 клас
Свободни места за ученици за учебната 2017/18 г.
Програма за приобщаване на учениците
Приложения към УУП
Правилник за дейността на ПГМЕТ за учебната 2017/18 г.
План за изпълнение на стратегията за развитие за уч. 2017/18 г.
План за работата на комисията по етика през уч. 2017/18 г.
Мерки за повишаване на качеството на ПОО
Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 3
Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 2
Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 3
Условия за отпускане на стипендии за 2 срок на учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Девети май“
Правилник за дейността на ПГМЕТ "Девети май" град Червен бряг - 2018/2019 година
Правилник за дейността на ПГМЕТ "Девети май" град Червен бряг - 2018/2019 година II част
Организация на учебния ден в ПГМЕТ "Девети май" град Червен бряг - 2018/2019 учебна година
План за квалификация на педагогическите кадри в ПГМЕТ "Девети май" - 2018/2019 учебна година
Приложение към училищен учебен план 2016/2017 учебна година за професионално образование по рамкова програма В степен на квалификация III
Приложение към училищен учебен план 2016/2017 учебна година за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация III самостоятелна подготовка
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище – 2018/2019 учебна година
Училищен учебен план за професионално образование рамкова програма В вариант В4 за добиване на III степен професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език
Училищен учебен план за професионално образование рамкова програма В вариант В4 за добиване на III степен професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език IX клас
Училищен учебен план за професионално образование рамкова програма В за добиване на III квалификационна степен Специалност Автотранспортна техника IX клас
Училищен учебен план за национално обучение по рамкова програма В вариант А с придобиване на първа квалификационна степен и разширено изучаване на чужд език VIII клас Специолност Текстообработка
Образователна услуга - Диплома
Образователна услуга - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Образователна услуга - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Образователна услуга - Дубликат
Образователна услуга - удостов. проф. обучение и СПК
Образователна услуга - европейско прил дипл. СО
Образователна услуга - европейско прил. проф. квалиф.
Ред и условия за отпускане на стипендии на учениците от ПГМЕТ"Девети май" град Червен бряг през втория срок на учебната 2018-2019 година
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГМЕТ"Девети май". Същите са актуализирани с влезлите изменения и допълнения в сила от 08.02.2019 година
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците за първия срок на учебната 2019/ 2020 г.
Годишен план за дейността на училището и прилежащи документи за учебната 2019/2020 г.
Годишен план за дейността на училището и прилежащи документи за учебната 2019/2020 г.
Годишен план за дейността на училището и прилежащи документи за учебната 2019/2020 г.
Организация на учебния ден за 1 срок на учебната 2019/2020 г.
План за квалификационната дейност на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за учебната 2019/2020 г.
УУП 8 клас СФО спец. Автотранспортна техника
УУП 9 клас СФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 11 клас СФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 12 клас СФО спец. Автотранспортна техника
УУП 12 клас СФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 8 клас ДФО спец. Автотранспортна техника
УУП 9 клас ДФО спец. Автотранспортна техника
УУП 10 клас ДФО спец. Автотранспортна техника
УУП 11 клас ДФО спец. Автотранспортна техника
УУП 12 клас ДФО спец. Автотранспортна техника
УУП 9 клас ДФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 10 клас ДФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 11 клас ДФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 12 клас ДФО спец. Машини и системи с ЦПУ
УУП 8 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии
УУП 9 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии
УУП 10 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии
УУП 11 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии
УУП 12 клас ДФО спец. Компютърна техника и технологии
Образователни услуги - Приемане и преместване
Образователни услуги - Дубликати
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците за втория срок на учебната 2019/ 2020 г.
Образователни услуги - заявление за ДЗИ, сесия май - юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - чужд език -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - дигитални компетентности -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.