ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Документи за учебната 2020 - 2021 година

 

 

Прикачени документи

Образователна услуга - Диплома
Образователна услуга - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Образователна услуга - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Образователна услуга - Дубликат
Образователна услуга - удостов. проф. обучение и СПК
Образователна услуга - европейско прил дипл. СО
Образователна услуга - европейско прил. проф. квалиф.
Образователни услуги - Приемане и преместване
Образователни услуги - Дубликати
Образователни услуги - заявление за ДЗИ, сесия май - юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - чужд език -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - дигитални компетентности -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Училищни учебни планове за спец. КТТ - ДФО - 8 - 11 клас
Училищни учебни планове за спец. ЦПУ - ДФО - 8 - 11 клас
Училищни учебни планове за спец. АТТ - ДФО - 8 - 11 клас
Училищни учебни планове СФО - 8 - 12 клас
Приложения към УУП - ДФО - 12 клас
Годишен план за работа на ПГМЕТ "Девети май"
График за консултациите за 1 срок на учебната 2020-2021 г.
График за писменни изпитвания за 1 срок на учебната 2020-2021 г.
Организация на учебния ден за учебната 2020-2021 година
План за квалификация за учебната 2020 - 2021 година
Планове за работа на методичните обединения
Правилник за дейността на ПГМЕТ "Девети май" за учебната 2020 - 2021 година
Правила, свързани с ограничаването на Ковид 19
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2020-2021 година
Седмично разписание за 1 срок на учебната 2020-2021 година
Стратегия за развитието на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за периода 2020 - 2023 година
Заповед за провеждане на ДИ за ППК през учебната 2020-2021 година
Условия за получаване на стипендии през 1 срок на учебната 2020/ 2021 г.
Седмично разписание за 2 срок на учебната 2020-2021 година
Условия за получаване на стипендии през 2 срок на учебната 2020/ 2021 г.
Актуализиран план за БДП