ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Документи за учебната 2023 - 2024 година

 

 

Прикачени документи

Образователна услуга - Диплома
Образователна услуга - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Образователна услуга - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Образователна услуга - Дубликат
Образователна услуга - удостов. проф. обучение и СПК
Образователна услуга - европейско прил дипл. СО
Образователна услуга - европейско прил. проф. квалиф.
Образователни услуги - Приемане и преместване
Образователни услуги - Дубликати
Образователни услуги - заявление за ДЗИ, сесия май - юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - чужд език -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - дигитални компетентности -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Стратегия за развитието за периода 2020 - 2024 г.
Училищни учебни планове за спец КТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец АТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец ЦПУ - 9 до 11 клас
Училищни учебни планове за СФО - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец Стругарство - СОП - 9 клас
Информация за формите на обучение за учебната 2023/2024 г.
Годишен план за работа през учебната 2023/2024 г.
График за консултациите през 1 срок на учебната 2023/2024 г.
График за писмените изпитвания през Учебната 2023/ 2024 г.
Организация на учебния ден
Правилник за вътрешния трудов ред
План етика
План на МО Хуманитарни дисциплини за учебната 2023/2024 г.
План на МО Класни ръководители за учебната 2023/2024 г.
План за квалификацията на пед. специалисти за учебната 2023/2024 г.
План на комисия по маркетинг за учебната 2023/ 2024 г.
План на МО Професионално обучение за учебната 2023/2024 г.
План на МО Природоматетматически дисциплини за учебната 2023/2024 г.
Стратегия за изпълнение на стратегията през учебната 2023/2024 г.
Други планове за учебната 2023/2024 г.
Правилник за дейността на учелещето
Седмично разписание за 1 срок на учебната 2023/2024 г.
Стратегия за развитие на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг
Тематичен план на заседанията на ПС за учебната 2023/ 2024 г.
Училищен учебен план за спец АТТ - 11 клас
График контролни и класни работи за 2 срок на учебната 2023-2024 г.
График за консуртации за 2 срок на учебната 2023-2024 г.
Седмично разписание за 2 срок на учебната 2023/2024 г. за ученици със СОП
Седмично разписание за 2 срок на учебната 2023/2024 г.
График за провечдане на ДЧК 2 срок на учебната 2023-2024 г.
правила за отпускане на стипендии за 2 срок на учебната 2023/2024 г.
Утвърден план - прием за учебната 2024/2025 година