ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

История

Летописната история на Техникума по механоелектротехника „Девети май“ започва със заповедта за неговото откриване, но същинското начало трябва да се търси години след това. Икономическото развитие на Червен бряг през 70_те години на XX век довежда до осезаема нужда от машиностроителни кадри, поради което през 1967г. със заповед № Д-35/1409 от 04.09.1967г. на МНП към СПТУ по мелничарство се разкриват две паралелки ПТУ по специалностите: стругаро-фрезист и машинен шлосер със срок на обучение две години и два месеца.

 

Продължаващото интензивно развитие на Червен бряг и района, утвърждаването на завода за резервни части и прерастването му в голям машиностроителен комбинат-МК „Девети май“, бързото навлизане на новата техника , е основание МНП да издаде заповед № Д-1 от 01.091970г., с която се открива самостоятелно Средно професионално техническо училище по машиностроене.

 

Училището няма собствена сграда. Учебните занятия по теория се провеждат в Икономически техникум, а по учебна практика в пригодена за целта работилница в покрайнините на града. Началото е трудно, но това е предизвикателство към първите. Училищния колектив е млад и неопитен, но успява за кратко време да утвърди новото училище. До 1975г. всяка година се приемат по 6-7 паралелки за машиностроителни специалности: стругаро-фрезист, шлосер-монтьор, електро и газозаваряване, електро-обзавеждане на промишлени предприятия.

 

Истинското начало!


За пълноценно професионално обучение на големия брой ученици само за една година-от месец март 1973 до април 1974г. е построена и оборудвана просторна , съвременна учебна работилница, в която обучението се води и днес.

 

От 1975/76 учебна година започва на първите паралелки с четири годишен срок на обучение по специалностите: „Технология на машиностроенето -студена обработка“ и „Бронетанкова техника“

 

1980/81 учебна година е знаменателна в историята, на площ от 32 дка. е открит нов модерен училищен комплекс, включващ съществуващата учебна работилница и новите – учебен корпус с 4 етажа, физкултурен салон, ученическо общежитие и столова за 220 ученика.

 

Повратен момент в биографията на училището е датата 15 юни 1987г., когато СПТУ по машиностроене се трансформира в Техникум по механоелектротехника „Девети май“. Наред с традиционните машино- строителни специалности започва обучение и върху по нови, с подчертано бъдеще: „Автомобили и кари“, „Електронна техника“, „Хладилна техника“, „Технолог-програмист на системи с ЦПУ“, а в последните години се подготвят специалисти в профил „Технология на облеклото“ и накрая „Компютърна техника и технологии“.

 

В своята 40-годишна история в ПГМЕТ „Девети май“ са получили образованието си над 6000 младежи и девойки, като над 30% от тях продължават образованието си в страната и чужбина. Тяхната реализация като техници, инженери, икономисти, педагози и др. поддържа авторитета на Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“-гр.Червен бряг.