ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Обществен съвет

Със заповед №РД-24-254/19.12.2019 г. на Директора на ПГМЕТ „Девети май“ е актуализиран състава на Обществения съвет. Броят на членовете на Обществения съвет е 5 (пет), като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет са родители на ученици от училището. Членове на Общественият съвет са:

  •  Милена Кънова Колева - председател и представител на родителите;
  •  Галина Генева Тодорова - представител на родителите;
  •  Йолинка Добринова Йолова - представител на родителите;
  •  Мая Ганчева Дикова - представител на работодателите;
  • Снежана Йорданова Георгиева - старши експерт по организация на средното образование.