ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Обществен съвет

                                                           

                                                              П О К А Н А

 

За подпомагане развитието на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. и във връзка с решения на родителските срещи, проведени на 05.12.2022 г. и в качеството Ви на представители на родителите, Ви каня на събрание на родителите, което ще се проведе на 15.12.2022 г. от 17:00 ч. в учителската стая на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, при следния дневен ред:

 

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.

 

  • Избиране на членове на Обществения съвет към ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг, представители на родителите и избор на резервни членове на съвета.

 

Правомощията на Обществения съвет  оповестени на сайта на ПГМЕТ „Девети май” гр.Червен бряг – pgmet-9mai.eu

 

Разчитам на активното Ви участие и съдействие.