ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Център за професионална квалификация към ПГМЕТ "Девети май" гр.Червен бряг

Дейност на Центъра за Професионално Обучение


ЦПО към ПГМЕТ „Девети май“ е създаден на основание Решение от заседание на Педагогическия съвет на ПГМЕТ „Девети май“-гр. Червен бряг,проведен на 25.10.2007г., като специализирано звено за непрекъснато обучение и професионална квалификация на лица над 16 годишна възраст по реда на глава III от Закона за професионално образование и обучение.

 

С Правилник за устройство и дейноста на ЦПО са определени структура на Центъра, неговото ръководство /Директор, главен методист и организационен секретар/, ресурсно осигуряване, начина, организацията и управлението на учебно-квалификационния процес, правата и задълженията на преподавателите и курсистите и системата на водене на документацията.

 

НАПОО с Лицензия № 200712547 от 05.03.2008г. дава право на ЦПО към ПГМЕТ „Девети май“-гр. Червен бряг да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии/ специалности:

 

Професии и специалности
Оператор на компютър/ Текстообработване
Машинен оператор/ Металорежещи машини
Машинен монтьор/ Машини и съоръжения за обработка на металите
Заварчик/ Заваряване
Огняр/ Огнярство
Монтьор на електронна техника/ Промишлена електроника
Монтьор на компютърни системи/ Комютърна техника и технологии
Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника
Оператор в текстилното производство/ Плетачно производство
Оператор в производството на облекло/ Производство на облекло от текстил

 
Провеждане 


Учебните занятия се провеждат в учебната база на ПГМЕТ “Девети май”и на предприятията – партньори „БЕТА индъстрис корп” АД, „Ивена” АД, „Боряна” АД, „Текстилко” ЕООД, „Калинел” ЕООД.

 

През 2009г. ЦПО към ПГМЕТ „Девети май“ е провел професионално обучение на 82 лица по част от професиите Заварчик, Машинен монтьор и Машинен оператор по заявка на „Гарант“ АД-гр. Бяла Слатина.

 

През 2010г. ЦПО към ПГМЕТ „Девети май“ обучава 12 лица по част от професията Оператор в производството на облекло по заявка на „Боряна“ АД-гр. Червен бряг.

 

През 2011г. ЦПО към ПГМЕТ „Девети май е обучил 14 лица по част от професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” на лица от ПГМЕТ „Девети май” (учители и служители).

 

През 2012г. ЦПО към ПГМЕТ „Девети май е обучил 10 лица по част от професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” – учители и служители и граждани от Червен бряг.

 

През 2013г. ЦПО към ПГМЕТ „Девети май е обучил 12 лица по част от професията „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” на лица от ОУ „Ал. Константинов” – (учители и служители).