ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Извън класни дейности

Статут на ученически съвет при ПГМЕТ „Девети маи” гр. Червен бряг


Ученически съвет в ПГМЕТ „Девети май“

 

Oбщи положения

Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

Принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност.

 

Цели на ученическия съвет:

 • Да обединява и представлява учениците от училището.
 • Да дава гластност на проблемите на учениците.
 • Да защитава правата и интересите на учениците.
 • Да стимулира ангажираността на учениците им в общоучилищния живот.
 • Да съдейства изграждането на позиции и нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото
 • Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност. 

Изграждане на ученически съвети и  процедура на избор

Изборът на ученически съвет на класа и на училището се извършва по преценка на учениците чрез: анкета, явен избор, таен избор.

 

Съставът на общоучилищния ученически съвет се определя от самите ученици като в него се включват представители от всички класове.

 

Председателят на ученическия съвет има право да присъства на педагогическият съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно–възпитателния процес, социално поведение и личностно развитиена младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучлилищни дейности, масовия спорт и др.

 

Дейности

 

Повдигат и разрешават (или участват в разрешаването) възникнали проблеми, свързани организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

 

Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическият съвет.

 

Участват  организацията и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви

 

Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

 

Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане  на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

 

Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния Ученически съвет.

 

Участват при изграждане на информационни органи в училище (вестник радио и други).

 

Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.

 

Инициират и участват в работата по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, учлищно ръководство, родители.

 

Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

 

Взаимодействие на ученическите съвети с

 • класните ръководители и учители;
 • училищното ръководство и Педагогическия съвет;
 • училищното настоятелство;
 • ученическите съвети на други училища;
 • извънучилищни институции, сдружения. 

Финансиране

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.

 

Какви интереси удовлетворява ученическият съвет?

 

Зачитане и отстояване на основните права на учениковата личност.

 

Наличие на посредник при разрешаване на конфликти на всички училищни нива:

 • ученик – ученик
 • ученик – учител
 • ученик – ръководство
 • ученик – родител 

Подобряване и разнообразяване на ученическия живот.

 

Улесняване на процеса на търсене на съмишленици при осъществяването на различни мероприятия и създаване на клубове по интереси.

 

Участие при решаването на важни проблеми касаещи ученическата общтност и право на участие в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на въпроси пряко засягащи нейните интереси включително и при обсъждането на Правилника за вътрешния ред.

 

Стимулира учители и ръководство да търсят нови методи и средства за разнообразяване и повишаване ефективността на учебно – възпитателния процес.

 

Организирне и честване на училишни празници и мероприятия съобразно желанията и очакванията на младите хора.

 

Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на управленчески опит.

 

 Придобиване и отработване на умения за личностно открито общуване

 • да се изразяват мисли и чувства без да се накърнява или обижда личността на другаря;
 • печелене на позиция чрез използване на силата на аргументите и доказателствата;
 • да се диалогизира училищния живот и проявява толерантност и отвореност към нови позитивни идеи и възгледи;
 • обективност и критичност към деиствителността, освободеност предразсъдъци и „идоли”.

Развиване на самостоятелно творческо мислене и поведение, способности за пълноценна реализация, умения за изследване на възможности и решаване на проблеми.

 

Подпомага личностно развитие като стимулира формирането на качества необходими за работа в екип

 • взаимопомощ и сътрудничество
 • сурдечност и инициативност
 • емапратия и уважение

Право на реално участие в управлението на училището и придобиване на управленчески опит.

 

Възможност за участие в програми, за защита на проекти на различни нива – училищни, общински, регионални, международни.

 

Пълноценно и ефективно използване на материално-техническата база на училището.